การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ลักษณะของเรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) กฏหมายและอนุบัญญัติ

(๒) กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่มากฏหมายกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีผลบังคับหรือกระทบต่อประชาชนและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดให้ประกาศให้ประชาชนทราบ

(๓) เรื่องที่มีกฏหมายกำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีกฏหมายหรืออนุบัญญัติกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

(๔) เรื่องสำคัญอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะจำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ เป็นประการสำคัญ ด้วยเหตุนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แจ้งเวียน กระทรวงทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นลำดับ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีสารสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องหน่วยงานใดมีเรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งเรื่อง พร้อมทั้งเอกสารแนบ (ถ้ามี) ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

๒. การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (e-ratchakitcha.soc.go.th : e-ratchakitcha) ในกรณีที่ไม่อาจส่งในระบบได้ ให้ส่งทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

การจัดทำหนังสือนำส่งเรื่อง การจัดทำ จัดส่งเรื่องและเอกสาร ประกอบที่ประสงค์จะขอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ ระยะเวลาในการจัดส่ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องมีหนังสือนำส่งเรื่องพร้อมเรื่อง และเอกสารประกอบที่จะขอให้นำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย

๑. หนังสือ เรื่อง และเอกสารที่ต้องจัดทำและจัดส่ง

๒. ระยะเวลาในการจัดส่งเรื่องไปลงในราชกิจจานุเบกษา

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หนังสือ เรื่อง และเอกสารที่ต้องจัดทำและจัดส่ง

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดให้มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือนำส่ง

ให้จัดทำเป็นหนังสือราชการภายนอก ลงนามโดยผู้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด

๑.๓ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

และจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท PDF และหากประสงค์ประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษาในวันใดที่กำหนด ต้องระบุมาให้ชัดเจนด้วย

๒. เรื่องที่ต้องการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้จัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF โดยไฟล์ดังกล่าวต้องปรากฎลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเรื่องที่ต้องการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นด้วย

๒.๒ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่สามารถแก้ไขได้ เช่น .docx .xlsx หรือ .pptx เป็นต้น ของไฟล์ตาม ๒.๑ ให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด ๑๗ พอยต์

๓. เอกสารแนบของเรื่องที่ต้องการให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ถ้ามี)

ให้จัดทำตามประเภทของเอกสารแนบ ดังนี้

๓.๑ ภาพถ่ายหรือแผนที่ ให้จัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF หรือ Image File เช่น .jpg หรือ .tif เป็นต้น โดยมีมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความละเอียดของภาพอยู่ที่ ๓๐๐ dpi และปรากฎรายละเอียดรวมถึงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนด้วย

๓.๒ เอกสารอื่นนอกจาก ๓.๑ ให้จัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่สามารถแก้ไขได้ เช่น .docx .xlsx หรือ .pptx เป็นต้น ของไฟล์ดังกล่าว

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ระยะเวลาในการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องพร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประสงค์จะให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

๒. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจส่งล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป

ชื่อเรื่องและลิงค์ถูกคัดลอกแล้ว