ผลการค้นหาข้อมูล “” แสดงข้อมูล ๑ - ๑๐๐ จาก “๑,๒๒๗,๓๐๒” รายการ
ตัวคัดกรอง
 
ประเภทราชกิจจานุเบกษา
  1. ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
  2. ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
  3. ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
  4. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
  5. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง พิเศษ
ช่วงเวลา
ถึง
กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้าบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๗
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๓/๒๕๖๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๖๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายโชคทวี หรือวิษณุพงศ์ สุวรรณละ ผู้ถูกกล่าวหา]
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๘/๒๕๖๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๖๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสุรสิทธิ์ ธรรมภาษา ผู้ถูกกล่าวหา]
คำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. ๑๒/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. ๑/๒๕๖๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ ๑ นายประชา มาลีนนท์ ที่ ๒ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ ๓ พลตำรวจตรี อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ที่ ๔ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์ โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโรเปียน แลนด์ซิสเต็ม-สไตเออร์ จำกัด ที่ ๕ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ ๖ จำเลย]
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [เล่มจบ]
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [มีต่อ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๕ (LB๒๙๓A)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๖ (LB๓๔๖A)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายตั๋วเงินคลังเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์โลหะเจือและสารปรอทที่ใช้ผสมเป็นอะมัลกัมทางทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ หรือตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ หรือตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๕)
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) ระดับ ๓
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ สท. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ สท. ๒/๒๕๖๗ เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [คดีหมายเลขแดงที่ ล.๗๕๘๑/๒๕๖๖ นางทองนาค พรพิจัยภาค และนายจักรพันธุ์ พรพิจัยภาค ในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมกันของ นายพร พรพิจัยภาค]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ ฟร.๔/๒๕๖๖ ระหว่าง นายก้องไกล ไวทยการ ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี กับ คณะรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวก รวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี]
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ [ระหว่าง นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ผู้ร้อง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ ๑ พรรคก้าวไกล ที่ ๒ ผู้ถูกร้อง]
คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๗/๒๕๖๖ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชินกรณ์ สีเพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหา]
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [๑. พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ๒. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ [วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)]
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ [วัดสะพานขี้เหล็ก]
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน สำหรับปีการประมง ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาพและสัญลักษณ์ในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาพและสัญลักษณ์ในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาพและสัญลักษณ์ในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ ๒
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยประจำปี ๒๕๖๕
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๙๓/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙๓/๒๕๖๖)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙๔/๒๕๖๖)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๔/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๓๐๗๗๙/๑๕๗๙๗ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม]
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ [จำนวน ๓๕ ราย ๑ นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ฯลฯ]
ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง คำสั่งให้ นายศักดา สุขศรี เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง คำสั่งให้ นางสาวไมตรี ประวิงทรัพย์ เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง คำสั่งให้ นางทวี ภูผาลี เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง คำสั่งให้ เด็กชายสุรพล แสงสว่าง เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง คำสั่งให้ นายสุวรรณ์ ผายแผ่ เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดม เรื่อง คำสั่งให้ นายทวีศักดิ์ อาษา เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดม เรื่อง คำสั่งให้ นายบุญจันทร์ หินอ่อน เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายสุเทพ ไสผุด เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง สั่งให้ นายสตีเฟ่น จอห์น ฟรานซิส เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง สั่งให้ นายสามารถ จัดนอก เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง คำสั่งให้ นายพงษ์เดช เกตุวงษ์ เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง คำสั่งให้ นายประชา เขียวคำ เป็นคนสาบสูญ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายถุงเงิน พงษ์เกิดลาภ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๔๐๑-๐๐๓๓๒-๘๑-๕) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวกรวิภา พงษ์เกิดลาภ ผู้ร้อง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางอัมพา หรือยี่เหลียน จีนะทีประ หรือแซ่ภู่ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๑๔-๐๑๓๐๕-๐๗-๙) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวอัชลาวรรณ หรือชลาวรรณ จีนะทีประ ผู้ร้อง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสุมาลี แซ่โง้ว (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๘-๐๐๒๖๖-๖๑-๑) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวสุกัลยา ทรัพย์สมบูรณ์
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายสมพงษ์ เราเจริญพร (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๔-๑๐๐๖-๐๐๐๕๒-๓๘-๑) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสุกตรี เราเจริญพร ผู้ร้อง และนายสรัญ เราเจริญพร
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสมิตา หรือนางภารดี หรือนางนิภา วัฒนโชติภิญโญ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๒๐-๐๒๒๙๕-๗๘-๐) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายประสงค์ วัฒนโชติภิญโญ ผู้ร้อง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายณรงค์ พัดฉวีวรรณ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๑๕-๐๑๖๐๐-๗๐-๖) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสงบใจ พัดฉวีวรรณ ผู้ร้อง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายสาโรจน์ เรณูสวัสดิ์ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๐๙๒๒-๘๔-๙) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางนิภา เรณูสวัสดิ์ ผู้ร้อง
ชื่อเรื่องและลิงค์ถูกคัดลอกแล้ว