ผลการค้นหาข้อมูล “” แสดงข้อมูล ๑ - ๑๐๐ จาก “๑,๒๑๒,๓๕๕” รายการ
ตัวคัดกรอง
 
ประเภทราชกิจจานุเบกษา
  1. ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
  2. ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
  3. ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
  4. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
  5. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง พิเศษ
ช่วงเวลา
ถึง
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๖๓/๒๕๖๖ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๖๔/๒๕๖๖ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๑๖๕/๒๕๖๖ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดัชนีการออกแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเรือใหม่ (Guidelines on the Method of Calculation of the Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for New Ships)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีเรือเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๑๑)
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานศิลาจารึกสำโรง]
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานวัดลาดเค้า (ร้าง)]
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
กรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔๘ ง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๑๘] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔๘ ง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๒๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกจำเลย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๙/๒๕๖๖ นายทองพูน จันทวัน (ผู้ตาย) โดยนายอดุลย์ จันทวัน ในฐานะทายาทโดยธรรม ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๖๗/๒๕๖๖ นายรณฤทธิ์ อุ่นจิตร ลูกหนี้ที่ ๑]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๘๐/๒๕๖๖ นายณัฏฐพัชร์ เจนจิราจิรโชติ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๘๓/๒๕๖๖ นางสาวสุนันต์ สิงหรา ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๘๔/๒๕๖๖ นายอุทัย นนทผล ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๙๘๕/๒๕๖๖ บริษัทไอเทค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๑๒/๒๕๖๖ นายเชษฐา นาคพงษ์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๑๓/๒๕๖๖ นางสาวพัชรพร ศิลป์ประเสริฐ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๑๔/๒๕๖๖ นายกันตินันท์ หรือกันตินั้นท์หรือธนารักษ์ ประภากมล ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๓๗/๒๕๖๖ นายเกียรติยศ เนียมณรงค์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๓๘/๒๕๖๖ นางภคหรือฐาชฎี ธเนศชุติจักก์ไท ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๓๙/๒๕๖๖ นางนงคราญ พลอยประภาหรือนางสาวนงคราญ วิใจวงษ์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๐/๒๕๖๖ นายโสภณ เพ็งประพันธ์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๑/๒๕๖๖ นางสาวอำพรรัตน์ ยศเฮียง ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๒/๒๕๖๖ นางสาวกนกพรหรือภัทราวดีหรือเล็ก เมธาหรือพิพัฒน์มงคลสิน ลูกหนี้ที่ ๑ และนางวรรณวิมลหรือสายใจ พระกระโทกหรือมณฑลหรือเมธา ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๓/๒๕๖๖ นายบุญทวี วงศ์เครือคำ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๔/๒๕๖๖ นายสุรพล ผลเจริญ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๕/๒๕๖๖ นางสาวนิตยา สุรินทร์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๖/๒๕๖๖ นายนำโชค สุขแสง ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๗/๒๕๖๖ บริษัทเมเปิ้ล ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๔๘/๒๕๖๖ นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะอิน ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๐/๒๕๖๖ นายสมบูรณ์ บูรณสุจริต ลูกหนี้ที่ ๑ และนางเสาวนีย์ บูรณสุจริต ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๒/๒๕๖๖ นายสุรพล ปฏิพัทธ์ภักดี ลูกหนี้ที่ ๑ และนางสาวหรือนางหทัยรัตน์ สายมาอินทร์หรือปฏิพัทธ์ภักดี ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๓/๒๕๖๖ นายเอกลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ. อยุธยา ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๔/๒๕๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง ลูกหนี้ที่ ๑ และนางสาวจิตราวดี ป้อมภูเขียว ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๕/๒๕๖๖ นางบุณยานุชหรือนางสาวจิณัฐตา ทองโขนหรือตระกูลจารุกิตต์ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๖/๒๕๖๖ นางอังคณา เพ็งละออ ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๗/๒๕๖๖ นางพัสรินทร์ บนผาแดง ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๘/๒๕๖๖ นางสาวอัตรชะหรือนุชนาถ ภัทรกุลณัฐหรือพุ่มจำเนียร ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๕๙/๒๕๖๖ นางคำพั้ว ชมโพธิ์สอน ลูกหนี้ที่ ๑, นายพนม ชมโพธิ์สอน ลูกหนี้ที่ ๒ และนางดวงจันทร์ ดามะนาว ลูกหนี้ที่ ๓]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๐/๒๕๖๖ นายไวภพ เกิดสุวรรณ ลูกหนี้ที่ ๑ และนางปุญณิศาหรือพจนีย์ เกิดสุวรรณหรือชัยพานนท์วิชญ ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๑/๒๕๖๖ นายกิตติพงษ์ ชื่นชม ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๒/๒๕๖๖ นางนลินรัตน์ จิตติธนาสิทธิ์ ลูกหนี้ที่ ๑ และนางสาวอำพร ครํ่าเครือ ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๓/๒๕๖๖ นายสนับ ปะระมัดสระน้อย ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๔/๒๕๖๖ นางสาวชมมณี สุวรรณภักดี ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๐๖๗/๒๕๖๖ นางสาวกนกพร นกน้อย ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๑๘/๒๕๖๖ นางทองใบ หมายชัย ลูกหนี้ที่ ๑ และนายธัญญ์วณิช รัตนเทวาวิวัฒน์ ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๓๗/๒๕๖๖ บริษัทบีที-ดิสทริบิวชั่น จำกัด ลูกหนี้ที่ ๑]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๔๔/๒๕๖๖ นายวัลลภ ปินตา ลูกหนี้ที่ ๑ และนางสาวสาวิณี ก้อนมณี ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๔๕/๒๕๖๖ สิบเอกหรือจ่าสิบเอกจิรโชติ พุทธิมา ลูกหนี้ที่ ๑ และสิบตรีหรือสิบเอกอานุภาพ อินทยา ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๔๖/๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา เด่นดวง ลูกหนี้]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๔๗/๒๕๖๖ นางสาวจีระวรรณ โคตะนนท์ ลูกหนี้ที่ ๑ และนางสาวชนกนันท์ ภูชะ ลูกหนี้ที่ ๒]
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๕๑๕๗/๒๕๖๖ นางสาวสุนทรี พุฒซ้อน ลูกหนี้ที่ ๒]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลนิคมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [รายคดี นายพรเทพ เพ็งน้ำคำ กับพวก]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ ๗)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.E๘๒/๒๕๖๖ นางสาวอรอนงค์ เพชรคง ลูกหนี้]
ชื่อเรื่องและลิงค์ถูกคัดลอกแล้ว