ประเภท ค คือข้อมูลประเภท ฉบับทะเบียนการค้า เป็นการประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอนทางทะเบียน

ชื่อเรื่องและลิงค์ถูกคัดลอกแล้ว