ประเภท ง คือข้อมูลประเภท ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นการประกาศเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค

ชื่อเรื่องและลิงค์ถูกคัดลอกแล้ว